WWW.MIPO.CZ

 

Michale Pavel  &   Poles Bohuslav

 

 
Přinášíme Vám komplexní řešení pro Vaši firmu na úseku požární ochrany + bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Snažíme se pracovat tak, aby jsme se se svou činností co nejvíce přizpůsobili podmínkám daného provozu a potřebám zákazníka.
 

 

K O M P L E X N Í  Ř E Š E N Í   P R O   F I R M Y

 

Požární ochrana :

 • vedení dokumentace k požární ochraně + pravidelná aktualizace
 • pokud není, tak vypracování kompletní dokumentace k požární ochraně
 • pravidelné dohlídky v provozu dle Požárního řádu
 • návrhy, konzultace a řešení zjištěných závad a nedostatků
 • účast při kontrolách ze strany Státního požárního dohledu
 • pravidelné školení vedoucích pracovníků, požární hlídky, zaměstnanců
 • mimořádné školení nově nastupujících zaměstnanců, brigádníků
 • školení provedené v průběhu jednoho dne
 • hlídání termínů revizí a kontrol zařízení, strojů a přístrojů
 • zastupování podniku při jednání - šetření vzniku požáru

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci :

 • vedení dokumentace k BOZP  dle zavedeného standardu + pravidelná aktualizace
 • pokud není, tak vypracování kompletní dokumentace k BOZP
 • pravidelné dohlídky v provozu, kontrola dodržování zásad BOZP
 • pravidelné vyhledávání rizik a navrhování opatření v oblasti BOZP
 • návrhy, konzultace a řešení zjištěných závad a nedostatků
 • účast při kontrolách ze strany Inspektorátu práce
 • pravidelné školení vedoucích pracovníků, zaměstnanců
 • mimořádné školení nově nastupujících zaměstnanců, brigádníků
 • školení provedené v průběhu jednoho dne
 • hlídání termínů revizí a kontrol zařízení, strojů a přístrojů
 • zastupování podniku při jednání - šetření vzniku úrazu

 

Revize hasících přístrojů a hydrantů :

 • pravidelná roční revize HP, hydrantů, suchovodů, požárních nádrží, požárních klapek, požárních dveří, požárních  a kouřových hlásičů
 • periodická tlaková zkouška HP po 3 nebo 5-ti letech dle druhu HP
 • revizní zpráva na provedené úkony s výsledkem kontroly
 

Revize elektrických spotřebičů a el. ručního nářadí :

 • revize výchozí, pravidelné a po opravách elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí,
 • revize hromosvodů v objektech třídy "A",
 • školení pracovníků dle § 3, 4, 5 Vyhl. 50/1978 Sb.,
 • označení revizním štítkem, vedení evidence, sledování lhůt revizí,
 • revizní zpráva v tištěné i elektronické podobě.