Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

 

Bohuslav Poles  - odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

číslo osvědčení :   ROVS/1809/PRE/2011

 

    Naše firma Vám nabízí služby na úseku administrativní, teoretické a praktické činnosti  v prevenci rizik v oblasti BOZP.

 

Zákoní práce č. 262/2006 Sb. v  §102 říká :

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu.

 

 

Výňatek ze zákona č. 309/2006 Sb., který upravuje další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy podle § 3 zákoníku práce. :

 

§ 9    Odborná způsobilost
 
(1) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále jen "zajišťování úkolů v prevenci rizik") s ohledem na
a) nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele,
b) základní znalosti a dovednosti zaměstnanců,
c) počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci.
 
(2) Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu. Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná odborně způsobilá fyzická osoba jsou odborně způsobilými osobami.
 
(3) Zaměstnává-li zaměstnavatel
a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,
b) 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,
c) více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

 

 

Nabízené služby :

**  identifikace a hodnocení pracovních rizik,

**  kategorizace prací,

**  organizační směrnice, provozní řády a směrnice,

**  metodika pracovních postupů,

**  evidence a směrnice pro užívání a používání osobních ochranných pracovních prosředků,

**  traumatologický plán,

**  zpracování základní dokumentace v oblasti BOZP,

**  zpracování doplňkové dokumentace v oblasti BOZP,

**  školení vedoucích pracovníků, zaměstnanců,

**  kontrolní činnost na pracovišti na dodržování bezpečnostních předpisů,

** vedení dokumentace a hlídání termínů revizí jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,

**  návrhy a realizace na úrovni přijatých opatření, změn a návrhů,

**  plná spolupráce se zaměstnavatelem při zavádění - průběžném hodnocení v BOZP,

**  možnost uzavření smlouvy na celoroční spolupráci, periodická či mimořádná školení, průběžné kontroly pracoviště a dokumentace,

 

Příklady vybraných nevyhrazených zařízení zahrnutých do školení :

* vrátky,

* zdvižné vozíky,

* stabilní konstrukce na nihž jsou umístěna zdvihadla,

* zdvihací zařízení (montážní stožáry, ramena, nástavby),

* závěsné dopravníky,

* nakladače,

* zdvihací čela nákladních automobilů,

* mechanické rampy,

* plošiny pro zdvihání automobilů,

* výsuvné žebříky,

* pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení,

* jeřáby, kladkostroje a kočky do nosnosti 5.000 kg,

* pohyblivé pracovní plošiny do výšky zdvihu 3m,

* elektrické nářadí a zařízení,

* jednomužná motorová pila,

* štěpkovač,

* školení řidičů firemních vozidel do 3,5 t (referentská vozidla)

 

 

Ceny za provedené služby jsou stanoveny individuálně dle konkrétní situace, složitosti činností a množství požadovaných služeb. Cenu je možno předběžně stanovit přes email nebo telefon, konkrétně pak na místě.