Revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí

 

Nejdůležitějším důvodem pro provádění revizí elektrických spotřebičů je bezesporu ochrana osob a majetku při jejich používání. Poškozený spotřebič, i když jeho závada není na pohled patrná, může způsobit nemalé materiální škody či závažný úraz, popř. i smrt člověka. Takovou závadu ovšem revize bezpečně odhalí a neblahým následkům zabrání.

Dalším nezanedbatelným důvodem je skutečnost, že provádění těchto revizí je pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby ze zákona povinné, a jejich neprovádění je tudíž ze strany orgánů státního dozoru sankcionováno. Na zákonnou povinnost provádění těchto revizí též navazuje krácení pojistného plnění ze strany pojišťoven v případech, kdy škodu způsobí nezrevidovaný spotřebič. V případě neprovádění revizí elektrických spotřebičů též není možné získat certifikát ISO 9001.

Celou problematiku provádění revizí elektrických spotřebičů ošetřuje nemalé množství právních předpisů, v následujících řádcích uvádíme nejdůležitější z nich včetně citací podstatných částí.

 

Samotnou povinnost provádění revizí stanovuje Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), a to ve své páté části a zejména Zákon č. 309/2006 Sb. (Zákon o dalších požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), jehož §4 zní: 

 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

 

§4 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být

a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,

b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,

c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

§4 (2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis.

 

Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během jeho používání řeší ČSN 33 1600 ed. 2. Platí pro revize a kontroly elektrického ručního nářadí, pro jehož konstrukci a zkoušení platí ČSN 36 1550 část 1 a přidružené normy (část 2) pro jednotlivé druhy nářadí – vrtačky, šroubováky, brusky a leštičky, kotoučové, přímočaré a řetězové pily, kladiva, nůžky, závitořezy, ponorné vibrátory betonových směsí.

 

Proto na základě oprávnění nabízíme tyto služby :

  • ** provádění revize elektrických spotřebičů  dle  ČSN 33 1600 ed. 2,
  • ** provádění revizí elektrického ručního nářadí  dle  ČSN 33 1600 ed. 2,
  • ** revize hromosvodů v objektech třídy "A" dle ČSN EN 62305-1 až 4,
  • ** školení pracovníků seznámených dle  § 3 Vyhl. 50/1978 Sb.,
  • ** školení pracovníků poučených dle § 4 Vyhl. 50/1978 Sb.,
  • ** školení pracovníků znalých dle § 5 Vyhl. 50/1978 Sb.

 

tabulka lhůt pro provádění revizí :

LHŮTY PRO POVINNÝCH REVIZÍ A KONTROL ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ dle ČSN 33 16 00 ed.2

Skupina

elektrických spotřebičů

Nepřipevněné potřebiče a nářadí držené v ruce  Ostatní nepřipevněné spotřebiče 
A - spotř. poskytované formou pronájmu Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání 5.2.bod 1
B - spotř. používané ve venkovním prostoru (stavby, parky, zemědělství). Třída I 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíce
Třída II a III 1x za 6 měsíců
C - spotř. používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách Třída I 1x za 6 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III 1x za 12 měsíců
D - spotř. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby,hotely) Třída I 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III
E - spotř. používané při administrativní činnosti Třída I 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III

** kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody,

** pro prodlužovací přvody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako lhůty uvedené pro spotřebiče držené v ruce,

** pro odpojitelné přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako lhůty uvedené pro spotřebič, se kterým se používá.

 

 Z pohledu ochrany před úrazem elektrickým proudem se elektrické spotřebiče a nářadí dělí na spotřebiče a nářadí s třídami ochrany 0,I., II. a III.

Třída ochrany 0. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěná pouze základní izolace v ČR  se spotřebiče této třídy nepoužívají, neboť jejich používání je zakázáno.

Třída ochrany I. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě. Spotřebiče této třídy jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče.

Třída ochrany II. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací. Spotřebiče této třídy neobsahují žádné neživé části - u spotřebičů této třídy neexistuje ochranné pospojování.

Třída ochrany III. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím.

 

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosferické a statické elektřiny :

Druh objektu Revizní lhůty v rocích
objekty s prostory s prostředím nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3       2
ostatní                 5 (4)